A szélhárfa

A halmok népe

A halmok légifelvétele
"Az Agsazar-i hegyvidéken nagynehezen átvergődve, ligetes sikságra érkeztünk. A hegyi folyó víze csaknem mocsárrá formálta a környező tájat. Az idős férfire élelemszerző vadászatunk során bukkantunk. Riadt »achiva-achivae« kiáltásokkal menekült egy közeli bozótos irányába, és mindnyájunk számára meglepő módon, nyoma veszett az egyik halom tövében. Furcsa, de ekkor idős vezetőnk az »erkhon-ishazur« rikoltást hallatta, mire az ismeretlen egy kőkapu mögül előbújva, arcán furcsa félmosollyal, és meghajlással köszöntött bennünket. Napokkal később bevezetett bennünket a dombok alatti furcsa építmények egyikébe. Ez volt első találkozásom a »bujkáló nép házaival«. Jó két évvel később megkezdhettük, a mintegy harminc »halomból« álló rommező részletes felkutatását..."

S. J. Robin naplójából
B. Günsberger felvételei a szélhárfát rejtő halmokról
A nyolc évig tartó ásatások eredményei, jóllehet homlokegyenest ellentmondó elméleteket gerjesztve, gyorsan terjedtek a felfedezésekre fogékony, európai körökben. Az eltávolított földréteg alatt mesterien kifaragott, tömbökből összerakott kőkupolák helyezkedtek el, tekintélyes méreteikkel meghökkentve a föltáró régészeket.
A kupolák belsejében a szinte kiismerhetetlenül összefonódott helyiségek sora, valóságos labirintust alkotott. A falakon megtalált feliratok (már amik egyértelműen megfejthetők voltak) kevés támpontot adtak a termek egykori használatát illetően.
Többfelé utaltak viszont valamiféle, arccal lefelé eltemetett, óriási, bronzból (?) öntött királyfejre ("királykőre"), aminek viszont a kutatóárkokban semmi jelét nem találták. A "patkányok folyama" amire ugyanitt több történet utalt, undorító valóság volt, szinte megbénítva a feltárást végzőket.
A közelben feltárt, "síró ég csarnoka" néven említett kupola, mindennek ellentéteként egy nagyméretű, rendkívül kellemes hangú, olykor-olykor felsíró szélhárfát körülvevő, oszlopos terem volt, ami különös felbúgásával, pendüléseivel, és furcsa susogásaival elámitotta felfedezőit.
A környező falvakban következetesen "a rejtőzködőkről" beszéltek, ha az építmények egykori lakói szóba kerültek.
S. J. Robin feltételezése szerint, egykor talán valamiféle ősi átok űzte a halmok népét a föld alá. Egyes feliratok említik, Krakhur (más olvasat szerint Uretir) "rossz mondásának" hatalmát, amivel az égboltozatot vette vissza a halmok népétől.
A szélhárfa házának modellje
Az A/4-es halom rekonstrukciója
B. Günsberger rajza a szélhárfát rejtő halmokról I.
B. Günsberger rajza a szélhárfát rejtő halmokról II.
"A széthulló istenségek idején fénylő sávok jelentek meg az égen, állataink elvadultak, ökreink kötelékeiket tépték, kutyáink anyátlan gyermekként vinnyogtak. A föld nyílásain büzlő sebek fakadtak, amikből dögletes gőz áradt… elvesztettük az istenek szobrait, mert a nagy rezgésben (sic.) szétporladtak. Elfelejtettük nagyapáink történeteit, miket esténként dörmögtek, elvesztettük dalainkat, miket búgtak asszonyaink a pataknál…"
Feliratrészlet a III./2 kupola faláról

Kétségtelen, hogy némely kupolán bizonyos csillagképeket formázó nyílások is vannak, tán valamiféle ősi felfelévágyakozás jeleiként. Az A/2 szektor kupolájában világosan kivehető a Nagymedve illetve a Mérleg csillagkép ábrája, amikor a déli verőfény betűz az emberkéz vágta nyílásokon.
Valószínű hogy a csillagok, mint égi fényüzenetek, és a nagy szélhárfa, az úgyszintén felülről és kivülről eredő, ismétlődő, dudoló hangsoraival mély meditációba vezette hallgatóit. A különböző erejű és irányú szelek más-más néven, de rendkívül tisztelettudóan említődnek a töredékeken. Kutatók (B. Günsberger és követői) az írásos forrásokból következtetnek valamiféle "szélmester" meglétére, akiknek tiszte a szélhárfa pontos beállítása, évszakonkénti áthangolása lehetett. Személyük csak szük körben volt ismeretes, munkájukat teljesen titokban, éjszakánként végezték. Egymást titkos kézjelekkel azonosították és holdfordulónként váltották egymást. Pontos behangolása a régészeknek sosem sikerült.


"Reménytvesztetten küzdöttem a szélhárfa hangolásával, jóllehet Courtambert kisasszony (ki zsenge leánygyermekként számos zongoraleckét vett otthonában, a korán megvakult Tertseltől, megpróbált segítségemre sietni..."
B. Günsberger naplójából
Freskótöredék (Hárfaőr)
A szélhárfa eleme
A szélhárfa egyébként egyszerű anyagokból készült, a helyi mesteremberek (gelencsérek, kovácsok) gondos munkájaként. Emlegetnek a feltárási jegyzőkönyvek (S. J. Robin, és B. Günsberger 1922-ből) egy ezüst és egy aranylemezből készült, díszes darabot is, amit különös hangja miatt "nightingale"-nek is tituláltak. Ennek fuvókájába égiháborúk idején különösen kifaragott nefritdugót tettek.Valószínű, hogy ezt a díszes hárfaelemet az oberameisenhauseni padlásról (a Növekvő Város ott őrzött leletanyagával együtt), a II. világháború utáni zavaros helyzetben, Ante Topic Mimara a kétes hírnevű, horvát műgyüjtő szerezte meg, elég csalárd módon.
A. T. Mimara látogatói megemlítik, hogy spliti villája kertjében, a bóra feltámadásakor, elég furcsa éneklő, (szoprán) hangok hallatszottak, elandalítva a látogatókat. Az érdeklődő kérdésekre Mimara ilyenkor, arcán furcsa félmosollyal "éneklő ötvösremekekről és más fémcsalogányokról" anekdótázott. Ez a szélhárfa különös alkuk tárgya is volt, amit néhány furcsa, lesből készített fotó (J. P. Renan, a "leselkedő" felvételei) is bizonyítani látszik, de az egész történetre a politika is árnyékot ve...
Töredékes kézirat a Gabionban őrzött "Szélhárfa II." dossziéból
A. T. Mimara?
A szélhárfa
A. T. Mimara megbeszélése a szélhárfa eladásáról
A szélhárfások titkos azonosító kézjele

Dokumentumok

FEL
EN